Privacyverklaring

Privacyverklaring voor de website www.bikefitting-bikepower.be als voor de activiteit van Bike Power BV

I. Introductie

Wij hechten veel belang aan privacy en aan de bescherming van persoonsgegevens. In het kader van haar activiteit verwerkt Bike Power BV (hierna wij/ons/Bike Power) persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert over de wijze waarop Bike Power persoonsgegevens verzamelt en verwerkt van de bezoekers van de website www.bikefitting-bikepower.be alsook van de bezoekers, klanten en leveranciers van bikepower NV . We nodigen je uit om deze aandachtig te lezen. De privacyverklaring is van toepassing voor de betrokkenen hierboven vermeld.

Bike Power BV is de verwerkingsverantwoordelijke tenzij anders vermeld voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. De betrokkene (hierna ook vermeld “jij” of “jouw”) is de persoon waarover de persoonsgegevens worden verzameld en die door deze persoonsgegevens direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Voor vragen in verband met deze verklaring kan je mailen naar info@bikepower.be. Andere contactgegevens zijn beschikbaar op de website: www.bikefitting-bikepower.be. Deze versie werd aangepast op 1 februari en vervangt de vorige versie. Wij passen deze privacy verklaring regelmatig aan, daarom adviseren wij je om regelmatig deze pagina te consulteren.

II. Het bedrijf

Bike Power bv is gelegen in de Linkhoutsestraat 34 in 3545 Halen - Zelem (België) met ondernemingsnummer BE 0684.694.393 en is eigenaar van de website www.bikefitting-bikepower.be.

III. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit is de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Op www.bikefitting-bikepower.be staan links naar websites van derden (bijvoorbeeld: Shimano, Selle San Marco, Selle MP, … ). Wij kunnen voor de verwerking van persoonsgegevens van deze websites niet aansprakelijk worden gesteld. De desbetreffende eigenaars van deze webpagina’s zijn hiervoor verantwoordelijk.

IV. Verwerkingen van persoonsgegevens, toestemming:

Door het verstrekken via de contactpagina of via e-mail van je persoonsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je akkoord met deze verklaring, alsook met de verwerking van jouw persoonsgegevens zelf. Je kan deze toestemming eenvoudig en te allen tijde intrekken. Meer informatie vind je in punt VIII van deze privacyverklaring.

V. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welke doelen gebruiken wij deze

Wanneer je met ons contact opneemt worden persoonsgegevens gebruikt: naam en voornaam, adres, gsm-nummer en e-mailadres. Voor zakelijke contacten vragen we ook het btw-nummer.

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier:
 • Om te antwoorden op een vraag die je gesteld hebt in het bericht.
 • Wanneer je een opmeting wil laten doen door ons dan vragen we je voorafgaand data die voor ons noodzakelijk zijn om de juiste diensten te
  kunnen leveren.
 • Dit is om onze opmetingen te kunnen voorbereiden en eveneens uit te voeren.
 • Voor het kunnen leveren, op jouw vraag van onze diensten en/of bijkomende producten of diensten.
  Om informatie over onze activiteit te kunnen toesturen en je op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten en/of producten vragen
  we je naam en je e-mail adres..

VI. Wat betreft het gebruik van cookies, gelieve hiervoor onze cookie policy te consulteren

Een cookie is een tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op je apparaat wil opslaan om informatie te bewaren, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie.

Op de website van bikefitting-bikepower.be slaan we geen persoonlijk identificeerbare informatie op. Er worden geen cookies gebruikt. Gegeven deze informatie dient er niets geaccepteerd te worden bij je bezoek. Hierdoor zie je hier geen popup, slide-in of notificatiebalk die naar jouw goedkeuring vraagt om cookies te aanvaarden. Cookies are no good for cyclists ;-)

VII. Bewaartermijnen

In deze privacyverklaring wordt aangegeven wat de bewaartermijn is voor de persoonsgegevens die we hebben verzameld en verwerkt. Er zijn enerzijds de wettelijk vastgestelde termijnen welke worden gehanteerd en anderzijds respecteren we de termijn die niet langer is dan effectief en noodzakelijk, om het gecommuniceerde doel te kunnen verwezenlijken ( bijhouden van unieke data). In het kader van de levering van onze diensten vragen wij de toestemming voor een bewaartermijn van 10 jaar. De betrokkenen kunnen hun opgemeten gegevens opvragen via een geautomatiseerde en beveiligde applicatie. We informeren voorafgaand aan de beëindiging van de termijn dat de gegevens zullen worden gewist en anoniem gemaakt tenzij de betrokkene de termijn met 5 jaar wil verlengen.

VIII. Rechten voor de betrokkenen

Welke rechten heb je bij de verwerking van jouw persoonsgegevens? Rechten op basis van de artikels uit de AVG zoals beschreven in III

Termijn: De uitvoering van de rechten gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat de aanvraag hiertoe werd ontvangen op het adres: info@bikepower.be Wanneer deze termijn niet kan worden gehaald, informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode. Wees steeds zo specifiek mogelijk als jij jouw rechten wil laten uitoefenen. We zullen de identiteit van de aanvrager steeds controleren. De aanvraag dient steeds vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart waar pasfoto, identiteitskaart nummer en rijksregisternummer onherkenbaar zijn gemaakt. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij jou. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoende bewijs afgeleverd wordt.

i recht op informatie (art.13-14): Dit recht wordt beschreven in dit document.

ii Inzage eigen persoonsgegevens (art.15): Je hebt recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij over jouw verwerken, wat is de doelstelling van de verwerking en waar hebben we de gegevens vandaan gehaald en wie de gegevens ontvangt. We geven eveneens mee hoe lang we de gegevens bewaren dan niet of aan automatische besluitvorming doen en of we deze gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. Deze gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

iii Rectificatie van gegevens (verbeteren/vervolledigen) (art.16): De gegevens die wij van jouw verwerken zijn soms niet (meer) correct. Je kan steeds vragen om de onjuiste gegevens te verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

iv Recht op het wissen (art.17): Indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kan je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Bike Power geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn wettelijke plichten tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

v Recht op het beperken van persoonsgegevens (art.18): Je kan vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer er een vermoeden is dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of als je niet akkoord gaat dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang.

vi Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20): Je kan met ons contact opnemen om te vragen om jouw persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

vii Recht om bezwaar in te dienen (art.21): Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor een wettelijke verplichting zoals het respecteren van sociale en fiscale wetgeving of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

viii Recht om klacht in te dienen: Indien je niet akkoord gaat met ons standpunt of het antwoord op jouw vraag kan je je steeds richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit waar je klacht kan neerleggen. Het adres van de autoriteit vind je in artikel XI.

IX. Veiligheid, vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid

Bike Power past veiligheidsmaatregelen toe op technisch en organisatorisch vlak. Dit is om de vernietiging, het verlies, de integriteit, de niettoegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens welke werden verzameld op de website, te vermijden. Dit geldt ook voor iedere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Bike Power aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Alle gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bikepower.be.

Deze website bevat (geen) hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Bike Power de informatie die deze bronnen bevatten, goedkeurt naar vorm of inhoud. Bike power aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Bike Power verwijst. Wij verwijzen bijgevolg ook naar de privacyverklaring van de website waarop je wordt doorgelinkt en adviseren deze eveneens te consulteren.

X. Verwerkers en andere derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden. We verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

XI. Contactgegevens

Je kan jouw vragen over deze verklaring mailen naar info@bikepower.be. Het contactadres van Bike Power bv is gelegen in de Linkhoutsestraat 34 in 3545 Halen - Zelem (België). Wanneer je een klacht wil indienen bij de verantwoordelijke overheidsinstantie, kan dit bij de GBA of de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze is gevestigd in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel en bereikbaar via telefoon op +32 2 274 48 00 of via e-mail op dit adres: contact@apdgba.be. Deze policy werd opgesteld op 1 februari ’23 en aangepast op 6 juni ‘23. Voor ge-update versies , consulteer regelmatig de website.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie